Ceny transferowe

Formularz TPR-C za 2021 – kto, kiedy, jak?

Formularz TPR-C za 2021 – kto, kiedy, jak?

Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, przy złożeniu dokumentacji cen transferowych przez podmioty do tego zobowiązane, należy również złożyć formularz TPR-C – (informację o cenach transferowych), który zastąpił wcześniejszy formularz CIT-TP. Chociaż przedłużony termin na złożenie upływa dopiero 31 grudnia 2022 roku (w przypadku większości przedsiębiorstw), nie warto tej kwestii odkładać na ostatnią chwilę. Formularz TPR-C charakteryzuje się wysokim poziomem skomplikowania (z uwagi na konieczność uzupełnienia o szeroki zakres danych oraz informacji), przez co dobrze już teraz zacząć myśleć o tym, w jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku sprawozdawczego.

Informacja o cenach transferowych – czyli co?

Informacja o cenach transferowych to element naszego systemu podatkowego składany obowiązkowo w przypadku transakcji przeprowadzanych przez podmioty powiązane (na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). Obejmuje zbiór danych o transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi oraz  podatnikami a podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę albo zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). Sporządzana jest na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych lub sprawozdania finansowego (czy innych dokumentów), jeśli dany podmiot nie był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji.

Zgodnie z art. 7 ustawy o CIT, „informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych”. Należy stwierdzić, że dane zawarte w formularzach TPR-C wykorzystywane są przez organy kontroli podatkowej również do wyznaczenia podmiotów, które zostaną poddane kontroli.

Informacja o cenach transferowych – elementy obowiązkowe

Szczegółowy zakres danych oraz informacji, które musi zawierać formularz TPR-C, został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na samym początku należy wskazać, czy taki formularz składany jest po raz pierwszy (może również stanowić korektę), a także przedstawić, który rok podatkowy obejmuje. Następnie podaje się dane podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego informacja jest składana. Kolejnym niezbędnym elementem w formularzu TPC-R jest są informacje finansowe podmiotu (wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację finansową tego podmiotu), a także:

 

 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 • informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji,
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące wcześniej podanych danych lub informacji (np. o zastosowanych korektach).

   

Należy również zawrzeć oświadczenie podmiotu o tym, że „lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”, co oznacza, że w przypadku formularza TPR-C również konieczne jest wykazanie, że transakcja między podmiotami powiązanymi została przeprowadzona zgodnie z zasadą arm’s lengh (ceny rynkowej).

Informacja o cenach transferowych – kto musi złożyć?

Formularz TPR-C przygotowują wszystkie podmioty, które są zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwestię tego, kto jest zobowiązany do złożenia informacji, reguluje art. 11e pkt 5 ustawy o CIT. Formularz TPR-C musi zostać podpisany przez:

 

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

   

W praktyce najczęściej formularz podpisywany jest przez zarząd spółki. W spółkach osobowych za tę czynność odpowiada z kolei wyznaczony wspólnik. Informacja może zostać podpisana również przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Formularz TPR-C – jaki jest termin ustawowy?

Przepisy podatkowe wskazują, że ustawowy termin na złożenie formularza TPR-C za 2021 rok upływa wraz z końcem dziewiątego miesiąca liczonego od końca roku podatkowego, za który składana będzie informacja o cenach transferowych oraz lokalna dokumentacja cen transferowych. W większości przypadków taki termin upływa 30 września (gdyż rok obrotowy podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Z uwagi jednak na pandemię COVID-19 termin na złożenie formularza został przesunięty o 3 miesiące – zarówno w przypadku dokumentacji za rok 2019 i 2020, jak i 2021, co oznacza, że formularz TPR-C należy złożyć do 31 grudnia 2022 (pod warunkiem że rok podatkowy został zakończony 31.12.2021). Wydłużenie tego terminu odpowiednio przez tzw. ustawę covidową oraz ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową miało na celu zapewnienie wystarczającego okresu na zebranie wszystkich niezbędnych informacji i przygotowanie merytorycznie kompletnych i poprawnych analiz.

Formularz TPR-C – jakie sankcje za niezłożenie?

Niezłożenie wymaganej przez ustawodawcę informacji o cenach transferowych może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karno-skarbowej na mocy odpowiednich przepisów. Zgodnie z art. 80e kodeksu karno-skarbowego, za takie postępowanie wymierza się grzywnę do 720 stawek dziennych. Taka sankcja dotyczy nie tylko sytuacji niewywiązania się z obowiązku, ale również poddania w formularzu nieprawidłowych informacji (niezgodnych z local file lub ze stanem rzeczywistym). W przypadku niezłożenia dokumentu w terminie wymierza się grzywnę w wysokości do 240 stawek dziennych.

Jak złożyć formularz TPR-C?

Formularz TPR-C składany jest do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system e-Deklaracje. W zeszłym roku na Portalu Podatkowym opublikowany został interaktywny formularz informacji o cenach transferowych dla osób prawnych, który stanowi, jak podaje Ministerstwo Finansów, „bezpłatne oraz dobrowolne narzędzie informatyczne ułatwiające podatnikom złożenie takiej informacji”. Oznacza to, że składając informację, nie trzeba korzystać z tego narzędzia – można złożyć samodzielnie opracowany dokument, jednak pod warunkiem zachowania struktury TPR-C opisanej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Obowiązek dokumentacyjny – skorzystaj ze wsparcia specjalisty

Samodzielne przygotowanie niezbędnych elementów formularza TPR-C – podobnie jak kompletnej dokumentacji cen transferowych – może się okazać sporym wyzwaniem, dlatego warto skorzystać w tym zakresie ze wsparcia oferowanego przez specjalistę ds. cen transferowych. Tego typu wsparcie może przyjąć formę zarówno wypełnienia formularza (po zbadaniu istnienia obowiązku dokumentacyjnego i zebrania wszystkich danych), jak i wskazania, w jaki sposób należy wypełniać formularz czy bieżącej pomocy z konkretnymi częściami dokumentu. W każdej sytuacji stanowi jednak sposób na otrzymanie pewności, że dokumentacja została przygotowana i złożona w sposób prawidłowy.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorant i stypendysta studiów ekonomicznych III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych.

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog