Ceny transferowe

Kogo obowiązują ceny transferowe i kto musi sporządzać dokumentację?

1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zmieniła zakres podmiotów, które obowiązują ceny transferowe i które muszą sporządzać dokumentację cen transferowych oraz złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu w Urzędzie Skarbowy. Jakie regulacje prawne obowiązują obecnie i które podmioty muszą zadbać, by dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie z przepisami?

Kogo obowiązują ceny transferowe i kto musi sporządzać dokumentację?

Mniej podmiotów zobowiązanych do składania dokumentacji cen transferowych

Władza ustawodawcza postanowiła ograniczyć liczbę podmiotów powiązanych, które obowiązuje dokumentacja cen transferowych, poprzez zmianę progów wartości transakcji, od których taka dokumentacja jest wymagana. Na mocy nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2019 roku obowiązującym kryterium jest łączna wartość transakcji z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym. Lokalna dokumentacja cen transferowych (local file) dotyczy transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze, których wartość, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, w danym roku podatkowym wynosi:

  • 10 000 000 złotych – dla transakcji towarowych,
  • 10 000 000 dla transakcji finansowych,
  • 2 000 000 dla transakcji usługowych,
  • 2 000 000 dla pozostałych transakcji.

Co ustawodawca rozumie pod pojęciem transakcji kontrolowanej? Każde działanie o charakterze gospodarczym, którego warunki zostały narzucone lub ustalone w wyniku powiązań pomiędzy podmiotami. Dlatego też w zakres transakcji kontrolowanych wchodzą między innymi:

  • działania restrukturyzacyjne,
  • umowy o podziale kosztów,
  • umowy spółek osobowych,
  • umowy o współpracy.

Wartość transakcji ustala się na podstawie faktur, umów lub innych dokumentów oraz dokonanych i otrzymanych płatności.

W obecnym stanie kryterium warunkujących sporządzanie dokumentacji cen transakcyjnych przestał być przychód podmiotów powiązanych.

Kogo nie obowiązują ceny transferowe?

Ustawa wskazuje także sytuacje, w których dane podmioty są wyłączone z obowiązku składania dokumentacji cen transferowych. Są to przede wszystkim podmioty powiązane stanowiące grupę kapitałową, a także podmioty mające zarząd, siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie spełniają dwa warunki:

  • nie poniosły w danym roku straty podatkowej,
  • nie korzystają ze wsparcia nowych inwestycji i ze zwolnienia z tytułu działalności w strefie ekonomicznej.

Dokumentacja cen transakcyjnych jest jednak wymagana w przypadku współpracy z podmiotem z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. rajów podatkowych) – kryterium jest wówczas wartość transakcji wynosząca 100 000 złotych.

Ceny transferowe stosowane między podmiotami powiązanymi to zagadnienie skomplikowane, a prawidłowe sporządzenie dokumentacji warunkuje brak grzywien podatkowych. Jeśli szukają Państwo eksperta w tym zakresie, zapraszam do kontaktu. Jestem doradcą prawnym, który specjalizuje się w cenach transferowych. Identyfikuję transakcje między podmiotami powiązanymi, tworzę ich zestawienia oraz rozliczam je. Moje działania niejednokrotnie podlegały kontroli organów podatkowych, których wynik był zawsze pomyślny. Zapraszam do kontaktu!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog