Metody szacowania cen transferowych

Podmioty powiązane stosują w transakcjach pomiędzy sobą ceny transferowe, które co do zasady nie powinny odbiegać od cen występujących w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi. Szacowanie cen transferowych następuje z wykorzystaniem metod podatkowych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w szczegółowych rozporządzeniach. Jakie są metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym?

Tradycyjne metody szacowania cen transferowych

Szacowanie cen transferowych odbywa się przede wszystkim z zastosowaniem metod określanych mianem tradycyjnych. Wśród nich wyróżnia się:

  • metodę porównywalnej ceny kontrolowanej – polega ona na tym, że porównuje się cenę stosowaną w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz cenę wykorzystywaną w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi i na tej podstawie określa wartość przedmiotu transakcji podmiotów powiązanych ze sobą;
  • metodę rozsądnej marży (“koszt plus”) – polega ona na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy, praw lub usług pomiędzy podmiotami powiązanymi w taki sposób, by cena ta pokryła koszt oraz narzut zysku porównywalny do tego uzyskiwanego w transakcjach pomiędzy podmiotami niezależnymi, które angażują zbliżone aktywa, pełnią podobne funkcje i ponoszą zbliżone ryzyko;
  • metodę ceny odsprzedaży – polega na obniżeniu ceny w transakcji z podmiotem niepowiązanym, jeżeli przedmiot został wcześniej nabyty w transakcji z podmiotem powiązanym; obniżenie następuje o marżę ceny odsprzedaży.

Metody cen transferowych zysku transakcyjnego

Szacowanie cen transferowych następuje także z zastosowaniem tzw. metod zysku transakcyjnego. Są to:

  • metoda podziału zysków – do szacowania ceny transferowej określa się sumę zysków obu podmiotów z danej transakcji i jej proporcjonalny podział (w stosunku do zaangażowania) w taki sposób, w jaki dokonałyby go podmioty niezależne;
  • metoda marży transakcyjnej netto – jej istotą jest ustalenie ceny przedmiotu sprzedaży oraz praw czy usług w taki sposób, by uzyskana marża była podobna do tej uzyskiwanej przez podmioty niepowiązane lub do tej, którą uzyska podmiot powiązany w transakcjach z podmiotem niezależnym.

Podmioty, które prowadzą sprzedaż lub zakup w ramach powtarzalnych transakcji, powinny rozważyć przygotowanie modelu kalkulacji cen transferowych. Model taki gwarantuje, że cena będzie stale związana z wahaniami rynku. Umożliwia to poprawienie bezpieczeństwa w razie kontroli oraz zwiększa szansę na skuteczną argumentację wahania cen.

W przypadku grup podmiotów zaleca się także wdrożenie polityki cen transferowych, która kształtuje zasady ustalania cen w całej grupie podmiotów. Wpływa to na poprawę bezpieczeństwa podatkowego całej grupy podmiotów powiązanych.

Dokumentacja cen transferowych, stworzona z zastosowaniem opisanych metod szacowania, daje gwarancję działania zgodnie z prawem i szansę pomyślnej weryfikacji w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej. Jeśli poszukujesz eksperta podatkowego, który specjalizuje się w szacowaniu cen transferowych, zapraszam do kontaktu. Współpracuję ze spółkami z województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego.


Kontakt - tel. +48 667 489 401
e-mail: kontakt@ceny-transferowe.info


Jak możemy pomóc? Zostaw kontakt, oddzwonimy!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Treść wiadomości