Ceny transferowe

Wzory OECD – master file, local file, CbCR

Do 2019 r. jedynym opracowaniem nt. dokumentacji cen transferowych na naszym rynku, były wytyczne OECD w sprawie cen transferowych zawierające wzory Master File, Local File i wzór tabelarycznego przedstawienia wykazu transakcji pomiędzy podmiotami na potrzeby regulacji dotyczącej Country-by-Country Reporting. Wskazywały one niezbędne elementy dla każdego z tych typów dokumentacji, ale były bardzo skrócone (wytyczne OECD – ceny transferowe można obejrzeć tutaj).

Obecnie od 1 stycznia 2019 r. wszystkie podstawowe regulacje podatkowe w obszarze cen transferowych w Polsce określają ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („PIT”) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”). Znajdują się one w rozdziale 4 b ustawy o PIT oraz w rozdziale 1 a ustawy o CIT. Przepisy dotyczące tego obszaru można znaleźć również m.in. w Ordynacji podatkowej i ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Polskie regulacje są zgodne z treścią wytycznych OECD, jeśli idzie o ceny transferowe, w tym dokumentacji Local File. Wzór podany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju nie jest więc już jedynym dostępnym na naszym rynku.

Główne zmiany w dokumentacji cen transferowych od 2019 r.

W Polsce została wprowadzona trójstopniowa dokumentacja cen transferowych, zgodnie z zaleceniami i wzorami OECD. Składa się ona z następujących elementów:

 • lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File),
 • grupowa dokumentacja cen transferowych (Master File),
 • raportowanie według krajów (CbRC).

Local File

W dokumentacji Local File na przykład w odniesieniu do części poświęconej podmiotowi powiązanemu wprowadzono nowe elementy, które dotyczą:

 • wskazania rynków geograficznych, na których prowadzi on działalność,
 • opisu branży i otoczenia rynkowego, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych, a także wskazaniem głównych konkurentów,
 • informacji o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione pomiędzy podmiotami powiązanymi w roku obrotowym i w roku poprzedzającym dokumentowany rok obrotowy, jeśli miało to miejsce.

Konieczne jest wyjaśnienie przyjętych założeń w ramach opisu sposobu kalkulacji cen transferowych, czyli analiza cen transferowych. Najczęściej tworzy się analizę porównawczą (benchmarkingową), a gdy nie ma warunków ani danych pozwalających na jej stworzenie można na przykład w dokumentacji Local File zastosować analizę zgodności.

Lokalna dokumentacja cen transferowych musi być sporządzana dla transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość (bez podatku VAT) przekracza wartość:


 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji innej niż określona w pkt 1-3.

Master File

Obok Local File zmiany zaszły w zakresie dokumentacji Master File. Dotyczą one sposobu definiowania obowiązku sporządzania dokumentacji grupowej, który występuje, jeśli łącznie spełnione zostaną 3 warunki:


 • podmiot jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej,
 • należy do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • skumulowane przychody grupy podmiotów powiązanych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln PLN lub ich równowartość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wzorem OECD dokumentacja grupowa (Master File) musi zawierać takie elementy jak:


 • opis grupy kapitałowej,
 • opis ważnych wartości niematerialnych oraz prawnych tej grupy,
 • opis znaczących transakcji finansowych grupy,
 • informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej.

Country-by-Country Reporting

Podatnicy należący do dużych grup kapitałowych zobowiązani są także do raportowania według krajów tzw. Country- by-Country Reporting, tj. składania:


 • informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CBC-R), w tym m.in. wysokości zrealizowanych dochodów i zapłaconego podatku, a także miejscach prowadzenia działalności podmiotów należących do grupy,
 • stosownego powiadomienia (CBC-P).

Obowiązek raportowania CBC powstaje, jeżeli przychody skonsolidowane grupy przekroczyły progi kwotowe o wartości:


 • 3,25 mld PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN),
 • 750 mln EUR albo równowartość tej kwoty (w pozostałych przypadkach).

Podsumowanie

Wytyczne OECD, jeśli chodzi o ceny transferowe, dotyczące dokumentacji Master File, Local File oraz CbCR są bardzo pomocne przy jej sporządzaniu. Jednak, aby mieć pewność ich rzetelnego i terminowego sporządzenia najlepiej jest powierzyć to specjalistom ds. cen transferowych. Zajmiemy się kompleksowo tą tematyką, tj. wybierzemy najkorzystniejszą metodę ustalania cen transferowych, sporządzimy wymagane dokumentacje oraz politykę cen transferowych korzystną dla spółek. Wzór, który do tego wykorzystamy, z pewnością będzie zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi. Tylko skorzystanie z usług sprawdzonych specjalistów, takich jak spółka BEMITE daje szansę na zmniejszenie ryzyka podatkowego!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog