Ceny transferowe

Czym jest dokumentacja podatkowa i co powinna zawierać względem cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych jest uregulowana przez ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Finansów. Przepisy, które jej dotyczą, są zawarte m.in.: w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w wielu rozporządzeniach wykonawczych – w sprawie dokumentacji cen transferowych, dotyczących cen transferowych, w sprawie informacji o cenach transferowych, które są osobno ustanowione w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych.

 
  
                                           SKONTAKTUJ SIĘ!
 


Dokumentacja podatkowa cen transferowych – co to jest takiego?

Głównym celem dokumentacji cen transferowych jest udowodnienie, że warunki transakcji, które są zawierane między podmiotami powiązanymi, nie różnią się od rynkowych. Oznacza to, że są takie same, jakie przyjęłyby do transakcji między sobą, dwa niezależne od siebie podmioty działające na rynku. Udokumentowaniu podlegają obowiązkowo również transakcje z podmiotami niepowiązanymi, posiadającymi siedzibę lub zarząd, a także miejsce zamieszkania lub gdy ich rzeczywisty właściciel znajduje się na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

Kiedy konieczne jest sporządzanie dokumentacji cen transferowych?

Aby ustalić, czy podmioty zawierające transakcje muszą sporządzać dokumentację podatkową cen transferowych, konieczne jest zidentyfikowanie powiązań występujących między nimi. Są one szczegółowo opisane w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można wskazać choćby na transakcje realizowane między małżonkami czy między przedsiębiorstwami należącymi do jednego właściciela.

Oprócz tego spełniony musi być jeszcze drugi warunek, dotyczący progów transakcyjnych, których przekroczenie powoduje konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych. Obecnie kształtują się one następująco:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji innej niż określona w pkt 1-3.

Natomiast jeśli podmioty mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosi:

 • 2 500 000 zł - w przypadku transakcji finansowej,

 • 500 000 zł - w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.
Co powinna zawierać dokumentacja podatkowa cen transferowych?

Przepisy podatkowe wyróżniają lokalną (local file) oraz grupową (master file) dokumentację cen transferowych, które są zróżnicowane pod względem obowiązkowych elementów przez nie wymienianych.

Podstawowymi elementami lokalnej dokumentacji cen transferowych są:

 • opis podmiotów powiązanych,

 • opis transakcji wraz z analizą funkcji, ryzyk i aktywów,

 • analiza porównawcza lub analiza zgodności cen transferowych,

 • informacje finansowe, które obejmują zatwierdzone sprawozdanie finansowe za zeszły rok przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Termin do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych przypada na koniec dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Podmioty, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, mogą zostać obarczone dodatkowym obowiązkiem dołączenia do nich grupowej dokumentacji cen transferowych. Sporządzają ją podmioty należące do grupy dla której:

 • sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

 • oraz skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Tzw. master file musi zawierać:

 • opis danej grupy kapitałowej,

 • opis istotnych dla niej wartości niematerialnych i prawnych,

 • opis jej istotnych transakcji finansowych,

 • informacje finansowe i podatkowe dotyczące grupy.

Termin do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych upływa z końcem dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej cen transferowych podatnicy muszą złożyć naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego informację o cenach transferowych, która od 2022 roku zawiera od razu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Termin na wypełnienie tego obowiązku upływa wraz z końcem jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

Bez względu na przekroczenie progów dokumentacyjnych, organy podatkowe mogą wystąpić do podatnika, który nie jest mikroprzedsiębiorcą z żądaniem przygotowania i złożenia dokumentacji niezawierającej analizy porównawczej, w terminie 30 dni od doręczenia żądania. Wynika z tego, że nawet transakcje o mniejszej wartości, warto zawierać na warunkach rynkowych, by nie narazić się na doszacowanie dochodu oraz potencjalną odpowiedzialność karno-skarbową.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych – oferta spółki BEMITE

Ceny transferowe to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych, dlatego sporządzanie ich dokumentacji koniecznie trzeba powierzyć specjalistom, takim jak prawnicy i doradcy biznesowi ze spółki BEMITE. Zapewniamy rzetelne i terminowe przygotowanie stosownej dokumentacji zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Współpraca z nami zwiększa bezpieczeństwo Twojej firmy!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

 
  
                                                                               SKONTAKTUJ SIĘ!
 

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog