Ceny transferowe

Raportowanie Country-by-Country – czym jest i kogo dotyczy?

Co to jest raportowanie Country-by-Country i jakie podmioty mu podlegają? To pytanie staje się szczególnie ważne w kontekście zmian, zapowiadanych w projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. We wpisie zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące CbC – co to jest, kogo i kiedy dotyczy oraz jakie są terminy na jego złożenie.

 
  
                                           SKONTAKTUJ SIĘ!
 

 

Czym jest raportowanie CbC?

 

Mechanizm raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CbC) został wprowadzony, aby dać administracji podatkowej wyspecjalizowane narzędzie do oceny ryzyka związanego z cenami transferowymi. Jego zadaniem jest zwiększenie skuteczności w zwalczaniu nadużyć podatkowych prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, m.in. do tzw. rajów podatkowych. Do wdrożenia mechanizmu zobowiązały się państwa skupione w OECD i G20.

 

Raportowanie CbC zobowiązuje duże międzynarodowe grupy kapitałowe do udostępnienia administracji podatkowej informacji m.in.: o wielkości prowadzonej działalności (aktywach, kapitale zakładowym, liczbie zatrudnionych osób), o wielkości przychodów, osiąganych zysków (strat), zapłaconym (i należnym) podatku czy miejscu prowadzenia działalności i jej przedmiocie.

 

Kogo dotyczy raportowanie Country-by-Country?

 

Obowiązek ten dotyczy podatników należący do dużych grup kapitałowych, którzy muszą składać:

 

 • informację o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CbC-R), w tym m.in. wysokości zrealizowanych dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności podmiotów należących do grupy,
 • powiadomienie (CbC-P).

Obowiązek raportowania CbC powstaje, gdy skonsolidowane dochody grupy przekraczają progi kwotowe o wartości:

 

 • 3 250 mld PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN),
 • 750 mln EUR albo równowartość tej kwoty przeliczonej według:

a) zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd – jeśli nie znajdują się one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego sprawozdawczy rok obrotowy – w przypadku gdy:

 

 • grupa kapitałowa, w której jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w innej walucie niż złoty,
 • państwo lub terytorium, o których mowa w lit. a, nie określiło zasad przeliczania tej kwoty.

Jakie są terminy raportowania CbC?

 

Co do zasady sprawozdanie (CbC-R) powinno zostać złożone w kraju jednostki dominującej, jednak grupa kapitałowa może wyznaczyć spośród siebie dowolny podmiot do przygotowania i złożenia raportu w kraju jego siedziby. W związku z tym jednostki, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, lub działają tu poprzez zakład zagraniczny, muszą złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienie, że:

 

 • są jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów – CbC-R,
 • wskazują jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie kapitałowej podmiotów – CbC-P.

Raport CbC-R składany jest w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego, natomiast powiadomienie CbC-P w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

 

Oba rodzaje raportów są przesyłane do organu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną (system e-Deklaracje).

 

Planowany obowiązek publicznego raportowania CbC

 

6 kwietnia 2023 roku został opublikowany wspomniany we wstępie projekt zmiany obowiązującej ustawy o rachunkowości, który wynika z konieczności wdrożenia dyrektywy 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (zwana dalej Dyrektywą). Zgodnie z jej brzmieniem grupy międzynarodowe prowadzące działalność w Unii Europejskiej, poprzez swoje spółki dominujące, spółki zależne lub oddziały mają być obowiązane do ujawnienia swoich raportów Country-by-Country (CbC), które do tej pory tylko składały do organów podatkowych. W Polsce taki raport ma się nazywać – Sprawozdanie o podatku dochodowym.

 

Zgodnie z projektem ustawy nowy obowiązek ma objąć grupy kapitałowe albo jednostki samodzielne, których przychody, wynikające odpowiednio ze skonsolidowanego lub jednostkowego sprawozdania finansowego w dwóch ostatnich latach obrotowych przekraczają progi:

 

 • 3 500 mln PLN – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą w UE,
 • 750 mln EUR – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą poza UE.

Do czego będą zobowiązane te podmioty? Będą musiały:

 

 • sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym,
 • podpisać je zgodnie z zasadami podpisywania sprawozdań finansowych (czyli przez cały zarząd spółki),
 • opublikować sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępniać je tam przez co najmniej 5 lat,
 • złożyć sprawozdanie do KRS.

Termin na wypełnienie tych obowiązków jest przewidziany każdego roku do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Kiedy mogą wejść w życie przepisy znowelizowanej ustawy? Najpóźniejszy termin przewidywany przez Dyrektywę to 22 czerwca 2024 roku. Wtedy nowy obowiązek będzie się odnosił do roku obrotowego zaczynającego się po tej dacie. Może się jednak zdarzyć, że niektóre państwa członkowskie zaimplementują przepisy szybciej. W takim przypadku obowiązek publicznego raportowania CbC może objąć całą grupę, o ile ma spółkę zależną w kraju, który wdrożył już przepisy Dyrektywy.

 

Podsumowanie

 

Międzynarodowe grupy kapitałowe, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę, powinny przeanalizować gromadzone obecnie informacje niezbędne do raportowania CBC-R. Pozwoli im to wypracować właściwe metody i narzędzia dostosowujące je do nowych wymogów dotyczących sprawozdania o podatku dochodowym. Spółka BEMITE posiada bogate doświadczenie w zakresie raportowania CbC, ale także w każdym aspekcie związanym z dokumentacją cen transferowych.

 

Nasi specjaliści – prawnicy i doradcy biznesowi zapewnią właściwą realizację obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zapraszamy do współpracy już dziś, aby odpowiednio wcześniej przygotować się do nowych wymogów w zakresie sprawozdawczości. Ceny transferowe nie mają przed nami tajemnic, dlatego możemy zagwarantować, że wszystkie dokumenty zostaną wypełnione prawidłowo i złożone w terminie.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog