Ceny transferowe

Usługi brokerskie w kontekście cen transferowych

Podmioty powiązane przeprowadzające ze sobą transakcję są zobowiązane, na mocy przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, sporządzić (w sytuacji przekroczenia wskazanych z góry limitów transakcyjnych) dokumentację cen transferowych. Celem jej przygotowania jest wykazanie, że transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych – czyli nie został wykazany dochód niższy (strata wyższa) niż powinien z racji tego, że podmioty niepowiązane zawarłyby tego typu transakcję na odmiennych warunkach. Wątpliwości podatników pojawiają się w momencie, w których podmioty powiązane realizują między sobą transakcje o charakterze brokerskim. Poniżej przedstawiamy, jakie jest stanowisko ustawodawcy w tej kwestii.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

Usługi brokerskie – na czym polegają?

Zdefiniowanie roli odgrywanej przez brokera może sprawić trudność – z uwagi na to, w jakiej branży działa, może bowiem realizować inne zadania. Zgodnie z najbardziej ogólną definicją broker to osoba (prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), która świadczy usługi na cudzy rachunek, zwykle w ramach pośrednictwa w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży (dóbr, usług, papierów wartościowych itp.) z docelowym klientem. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji. Istotne jest to, że wykonywanie działalności brokerskiej wymaga uzyskanie licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W jakich branżach można spotkać się z rolą brokera? Najczęściej wymieniamy:

 • brokera reasekuracyjnego (pośredniczy w zawieraniu umów przez towarzystwa reasekuracyjnych z firmami ubezpieczeniowymi),
 • brokera edukacyjnego (jego działalność związana jest z rynkiem szkoleniowym),
 • brokera informacji (pośredniczy w obiegu informacji między firmami lub na giełdzie),
 • brokera nieruchomości (pośredniczy w zawarciu umowy między klientem prywatną czy firmą na sprzedaż, wynajem czy dzierżawę nieruchomości).
Najczęściej jednak o usługach brokerskich mówi się w kontekście dwóch branży – ubezpieczeń oraz finansów. Działając na własny rachunek (a w nie w ramach reprezentacji towarzystwa ubezpieczeń jak agent), broker ubezpieczeniowy pośredniczy w zawieraniu umowy majątkowej lub osobowej między klientem a zakładem ubezpieczeń. W przypadku branży finansowej broker pełni z kolei rolę pośrednika pomiędzy klientem (inwestorem prywatnym czy firmą) a rynkiem finansowym, pomagając klientowi w realizacji zadań związanych z obrotem akcjami, obligacjami lub walutami. Może na jego zlecenie przeprowadzać transakcje kupna-sprzedaży, świadczyć usługi doradcze (w zakresie doboru najlepszych instrumentów finansowych) oraz udostępniać platformę handlową, która umożliwia klientowi samodzielne dokonywanie transakcji.

Działalność brokerska a ceny transferowe – jaki jest związek?

W jaki sposób działalność brokerska może być analizowana w kontekście cen transferowych? Dochodzi do tego w sytuacji, gdy jeden z podmiotów powiązanych przeprowadzających transakcję prowadzi działalność o charakterze brokerskim, czyli jest np. domem maklerskim. U podatników w ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości co do tego, czy tego typu transakcja (związana z obrotem towarami giełdowymi oraz instrumentami finansowymi) powinna być kwalifikowana jako transakcja kontrolowana, dla której konieczne jest przygotowanie dokumentacji CT i wykazanie zachowania zasady ceny rynkowej (arm’s lenght).

Ta kwestia stała się przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej 3 stycznia 2023 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr. 0111-KDWB.4010.96.2022.1.HK) w obszarze kwalifikacji i określania wartości transakcji świadczenia usług brokerskich. Wydanie nastąpiło w odpowiedzi na złożony wniosek, w którym spółka pytała, czy:

 • przeniesienie wartości towarów giełdowych pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem z nim powiązanym w ramach realizacji usługi brokerskiej powinno być kwalifikowane jako transakcja kontrolowana w rozumieniu przepisów rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czy jako wartość transakcji kontrolowanej w odniesieniu do usługi brokerskiej powinna być traktowana wyłącznie wartość wynagrodzenia należnego wnioskodawcy w postaci należnych od klienta opłat lub prowizji za wykonane usługi brokerskie.

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS stwierdził, że „przeniesienie wartości towarów giełdowych, będących przedmiotem zleconej usługi brokerskiej pomiędzy spółką a podmiotem z nią powiązanym, nie powinno być kwalifikowane jako transakcja kontrolowana w rozumieniu przepisów Rozdziału 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Tym samym potwierdził zasadność klasyfikowania transakcji usług brokerskich w sposób analogiczny jak usług komisu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Organ podatkowy potwierdził również, że za wartość transakcji w przypadku usługi brokerskiej powinna być uznawana wyłącznie kwota wynagrodzenia w postaci należnych od klienta opłat lub prowizji za wykonane usługi brokerskie – czyli powinno nastąpić pominięcie wartości obrotu towarami giełdowymi oraz instrumentami finansowymi.

Ta interpretacja indywidualna Dyrektora KIS potwierdziła poprzednie stanowisko wydane w podobnej sprawie w interpretacji indywidualnej 22 września 2022 roku (nr 0114-KDIP2-2.4010.60. 2022.1.AP).

Usługi brokerskie a ceny transferowe – podsumowanie

Na podstawie wskazanych interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS można zaobserwować utrwalanie się linii interpretacyjnej dla transakcji usługowych o charakterze brokerskich, która powinno się ocenić za korzystną dla podatników. Warto jednak wciąż podchodzić do tematu ostrożnie, analizując definicję transakcji kontrolowanej w odniesieniu do stanu faktycznego, a także korzystając z pomocy specjalisty ds. cen transferowych, który zadba w razie konieczności o rozwianie wątpliwości. Takie postępowanie jest najlepszym sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa podatkowego oraz upewnienie się, że we właściwy sposób podchodzi się do wskazanych przez przepisy prawne obowiązków sprawozdawczych.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog