Ceny transferowe

Analiza porównywalności za rok 2021

Analiza porównywalności stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych przygotowywanych dla transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi działającymi w ramach jednej grupy kapitałowej. Z uwagi na jej poziom skomplikowania firmy podlegające obowiązkowi podatkowemu (i nie mogące skorzystać ze zwolnień wskazanych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) powinny jak najszybciej rozpocząć prace nad tą częścią dokumentacji. Czasu jest coraz mniej – przedłużony termin ustawowy mija 31 grudnia 2022 roku (w przypadku firm, których rok obrotowy równa się rokowi kalendarzowemu), a za jego przekroczenie grożą sankcje.

Analiza porównywalności – cel przygotowania

Analiza porównywalności to kluczowy element dokumentacji cen transferowych, w którym należy wykazać, że transakcja (towarowa, usługowa, finansowa lub inna) między podmiotami powiązanymi została przeprowadzona zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s lengh). Tym samym ma wykazać, że podmioty powiązane zawarły ze sobą transakcję na takich samych warunkach, jakie w danej sytuacji ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Analiza cen transferowych przyjmuję formę analizy porównawczej (tzw. benchmarku) lub analizy zgodności, która jest przygotowywana, gdy benchmark nie jest możliwy, tj. nie jest właściwy w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie można go przygotować przy zachowaniu należytej staranności (np. z uwagi na brak transakcji kontrolnej lub dostępnych danych). Istotna regulacja wskazana została w art. 11r ustawy o CIT, zgodnie z których „analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.”

Obowiązek dokumentacyjny – kogo dotyczy?

Z racji tego, że analiza porównywalności stanowi obowiązkowy element dokumentacji CT, musi zostać przygotowana, zgodnie z przepisami ustawy o CIT, dla wszystkich transakcji między podmiotami powiązanymi w sytuacji, gdy łączna wartość przekroczyła:


 • w przypadku transakcji towarowych i finansowych – 10 mln złotych,
 • w przypadku transakcji usługowych i innych – 2 mln złotych.

Co istotne, zgodnie z art. 11o ustawy o CIT, obowiązkowi przygotowania dokumentacji CT podlegają również „podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł”. Ten przepis odnosi się do pośrednich transakcji podatkowych.

Zwolnienia – kiedy nie trzeba przygotowywać analizy cen transferowych?

Ustawodawca dopuszcza sytuację, w której nie ma konieczności przygotowania analizy cen transferowych. Ten mechanizm określany jest jako bezpieczna przystań (ang. safe harbour) i dotyczy przypadków pożyczek między podmiotami powiązanymi oraz usług o niskiej wartości dodanej wymienionych w Załączniku nr 6 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istnieje jednak kilka warunków, kiedy można zastosować mechanizm safe harbour – zgodnie z nimi usługi o niskiej wartości:


 • mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy,
 • nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych,
 • odznaczają się wartościami świadczonymi przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekraczających 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
 • nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Zastosowanie przewidzianych w ustawie zasad rozliczeń dla usług o niskiej wartości dodanej lub pożyczek skutkuje automatycznym uznaniem przez krajową administrację podatkową ceny za rynkową. 

Jak sporządzić analizę porównywalności?

Analiza cen transferowych przygotowywana jest na podstawie zróżnicowanych danych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jeśli dany podmiot powiązany praktykuje przeprowadzanie transakcji nie tylko z podmiotami powiązanymi, ale także powiązanymi, to wówczas może wykorzystać pozyskane w ten sposób dane jako źródło wewnętrzne. Jeśli jednak nie ma możliwości pozyskania wewnętrznych danych dot. działalności przedsiębiorstw, w celu przygotowania benchmarku należy skorzystać z informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dostępnych w komercyjnych bazach danych. Wśród przykładów takich baz wymienimy:

 • Infocredit,
 • Bloomberg,
 • Royalty Range,
 • Royalty Stat,
 • Dun&Bradstreet,
 • Kompass Polska,
 • inne.

   

W sytuacji, gdy pozyskanie danych ze źródeł zewnętrznych powodowałoby zbyt duże trudności (np. konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych), można przygotować analizę zgodności wykazującą, zgodnie z art. 11q ustawy o CIT, zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Benchmark lub analiza zgodności – obowiązkowy element dokumentacji CT

Zebranie niezbędnych danych porównawczych oraz przygotowanie na ich podstawie analizy zgodnie z wybraną metodą weryfikacji ceny transferowej wymaga kilku tygodni lub nawet miesięcy pracy. Z uwagi na to, że analiza porównywalności stanowi kluczowy element dokumentacji CT, nie można nie podchodzić do tego obowiązku poważnie – zwłaszcza w sytuacji, gdy czasu zostało coraz mniej.  

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog