Ceny transferowe

Jednorodność transakcji – transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym

Jednorodność transakcji – transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym

Niejednokrotnie problematyczne jest określenie progów, których przekroczenie oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy progi ustalane są odrębnie dla każdej transakcji. O odrębności transakcji decyduje uznanie jej jednorodności. Zgodnie z art. 11k ust. 5 ustawy CIT przy identyfikacji jednorodności transakcji, podatnicy powinni uwzględnić:
 • jednolitą całość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym,
 • kryteria porównywalności
 • metody weryfikacji cen transferowych,
 • inne istotne okoliczności dotyczące transakcji kontrolowanej
Jednolita całość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym Jedna transakcja z punktu widzenia określenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych to transakcja, która realizowana może być z większą liczbą podmiotów powiązanych i w ramach której wystawiana lub otrzymywana jest dowolna liczba dokumentów księgowych. Jak wynika z przepisów główne parametry transakcji determinują jej jednorodny charakter, a nie liczba dokumentów księgowych lub liczba kontrahentów. Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.). Kryteria porównywalności:
 1. cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
 2. przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie pełnią podmioty w porównywanych transakcjach, angażowane przez nie aktywa oraz ponoszone ryzyka, z uwzględnieniem zdolności stron transakcji do pełnienia danej funkcji oraz ponoszenia danego ryzyka,
 3. warunki transakcji określone w umowie, porozumieniu lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
 4. warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji,
 5. strategia gospodarcza;
Metody weryfikacji cen transferowych Metoda weryfikacji w rozumieniu art. 11k CIT to nic innego jak jedna z metod kalkulacji cen transferowych. Ustawodawca wskazuje na (powszechnie już znane w branży podatkowej) następujące metody:
 1. metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 2. ceny odsprzedaży
 3. koszt plus
 4. marży transakcyjnej netto
 5. podziału zysków
Inne istotne okoliczności dotyczące transakcji kontrolowanej Niedookreślony zbiór okoliczności podlegający uznaniowej ocenie podatnika. Dla uzmysłowienia o jakie inne okoliczności może chodzić to może to być np. zastosowana w umowie metoda przyznawania rabatu która istotnie wpłynęła na cenę końcową produktu lub usługi. Okoliczności te mogą mieć charakter wewnętrzny (w ramach transakcji) ale także zewnętrzny (wpływ warunków atmosferycznych na określonym obszarze). Dlatego ustawodawca nie ma innego wyboru jak w tym zakresie umożliwić uznaniową ocenę wpływu określonej okoliczności na stwierdzenie jednorodności transakcji. Źródła: Pismo z dnia 8 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Uwaga od autora: Opracowanie nie ma charakteru opinii prawnej, więc nie stanowi doradztwa prawnego ani podatkowego. Opracowanie jest wyłącznie zbiorem informacji wybranych przez autora w celu ułatwienia zrozumienia regulacji podatkowych przez podatników. Jeśli szukają Państwo pomocy przy analizie transakcji powiązanych i konieczności przygotowania dokumentacji cen transferowych – zachęcam do kontaktu. Telefon: + 48 667489401

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktorant i stypendysta studiów ekonomicznych III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych.

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog