Ceny transferowe

Przebieg prac nad dokumentacją cen transferowych

Zlecenie przygotowania wymaganej przez przepisy prawne dokumentacji cen transferowych specjaliście z tego zakresu, z odpowiednią wiedzą z zakresu podatków oraz ekonomii, to najlepszy sposób na to, by zminimalizować ponoszone ryzyko podatkowe. Wypracowana przez nas metodologia prac obejmuje kilka etapów, które muszą zostać zrealizowane, żeby dokumentacja cen transferowych została przygotowana w sposób rzetelny, staranny oraz zgodny z prawem. Proces składa się z 8 punktów, z których każdy jest tak samo ważny.

1. Wstępne zebranie informacji

Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych w przypadku każdego podmiotu należy zacząć od identyfikacji biznesu – czyli wstępnego zebrania informacji o samej firmie, która ma obowiązek przygotować CT, zawartej transakcji (przedmiot i rodzaj) oraz powiązaniach, jakie charakteryzują spółki należące do tej samej grupy kapitałowej. Jest to niezwykle istotne, gdyż opis podmiotu powiązanego oraz transakcji stanowią elementy wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w każdym local file. Podstawowe informacje warto zebrać już na samym początku, by zapewnić sobie ogólną wiedzę przed rozpoczęciem bardziej szczegółowych analiz.

2. Analiza dokumentacji związanej z transakcją.

W ramach tego etapu sprawdza się wszelkie umowy, faktury, wyciągi bankowe oraz inne dokumenty, które stanowią dowody na to, że transakcja między podmiotami powiązanymi została przeprowadzona. Te dane będą niezbędne do stworzenia dokumentacji cen transferowych. W tym momencie takie postępowanie pozwala lepiej zapoznać się z przedmiotem analizy, a także zweryfikować istnienie obowiązku dokumentacyjnego (zbadać, czy możliwe jest zastosowanie dopuszczonych przez prawo zwolnień).

3. Identyfikacja ryzyka związanego z dokumentacją cen transferowych

Kolejny etap tworzenia dokumentacji cen transferowych stanowi identyfikacja ryzyka ponoszonego przez podmioty powiązane, czyli zebranie informacji na temat jego źródeł, co determinuje dalszy sposób działania w zakresie minimalizacji potencjalnego ryzyka podatkowego. W ramach tego kroku niezbędna jest analiza wszelkich płaszczyzn działalności podmiotów powiązanych, ich kondycji gospodarczej oraz sytuacji na rynku. Pod uwagę bierze się m.in. rodzaj prowadzonej działalności, strukturę kapitałową czy wskaźniki finansowe. Wybór sposobu identyfikacji ryzyka powinien być indywidualnie dopasowany.

4. Dogłębna analiza zidentyfikowanych transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

Ten etap stanowi punkt wyjścia do stworzenia obowiązkowego elementu każdej dokumentacji cen transferowych – analizy funkcjonalnej transakcji, która obejmuje analizę funkcji oraz zdeterminowane przez nią analizę zaangażowanych aktywów (bilansowych i niebilansowych) oraz analizę ryzyka. W ramach tego etapu przedstawia się procesy występujące w transakcji i wskazuje odpowiedzialność stron transakcji za poszczególne zadania. W następnej kolejności bada się wkład każdej ze stron, by na końcu zidentyfikować, skwantyfikować i opisać ponoszone ryzyko. Szczególnie istotny jest ten ostatni element z uwagi obowiązującą na rynku zasadę, która mówi, że podmiot ponoszący większe ryzyko jest lepiej wynagradzany niż podmiot ponoszący mniejsze ryzyko.

5. Zebranie i opracowanie danych finansowych dotyczących transakcji

W ramach tego etapu zestawia się ze sobą wszystkie dane finansowe – wykazujące wartość transakcji oraz warunki płatności – podlegające kontroli pod względem tego, czy spełniają warunki rynkowości. Ważne jest również to, by zapoznać się z dostępnymi interpretacjami podatkowymi dotyczącymi tego typu transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi. Dodatkowo zbiera się informacje mikro- oraz makroekonomiczne (o kondycji branży, otoczeniu konkurencyjnym oraz inne istotne z tego punktu widzenia), które miały wpływ na zawarcie transakcji i ustalenie ceny transferowej.

6. Wybór metody do weryfikacji rynkowości transakcji

W ramach przygotowywania analizy cen transferowych – w trakcie tworzenia zarówno benchmarku, jak i analizy zgodności (przygotowywanej, gdy benchmark nie jest możliwy) – konieczne jest wskazanie metody weryfikacji ceny transferowej. Ten wybór staje się kolejnym etapem prac nad dokumentacją CT. Metoda musi zostać dobrana odpowiednio do charakteru przeprowadzanej transakcji i jej indywidualnych cech, gdyż to właśnie przy jej pomocy należy wykazać (z należytą starannością oraz na podstawie racjonalnych przesłanej ekonomicznych), że transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych (zgodnie z zasadą ceny rynkowej).

Prawo odgórnie narzuca metody weryfikacji w przypadku analizy benchmarkowej, podczas gdy przy analizie zgodności podatnikowi przysługuje większa swoboda w tym zakresie.

7. Zebranie danych porównywalnych lub danych branżowych nadających się do przedstawienia w dokumentacji CT

Dokumentacja CT wykazuje, że transakcja została przeprowadzona na zasadach rynkowych, co się odbywa poprzez porównanie warunków transakcji kontrolowanej (między podmiotami powiązanymi) oraz kontrolnej (między podmiotami niepowiązanymi), wykazujących podobny charakter (określanego na podstawie określonych czynników porównywalności). Z tego powodu w ramach przedostatniego etapu konieczne jest zebranie zróżnicowanych danych porównywalnych (zwłaszcza finansowych) w przypadku opracowywania benchmarku oraz danych branżowych w przypadku analizy zgodności. Ten etap wymaga stworzenia szczegółowego raportu statystycznego o wysokim stopniu skomplikowania.

8. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych

W ramach ostatniego etapu, zbierając informacje, które zostały uzyskane w ramach wcześniejszych kroków, możliwe jest przygotowanie dokumentacji cen transferowych, która zawiera wszystkie wymagane przez przepisy prawne elementy (opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, analizę cen transferowych, informacje finansowe) i udowadnia przeprowadzenie transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z zasadą arm’s length. Taka dokumentacja skutecznie chroni Twoją firmę sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego-skarbowego.

8-etapowy proces – dla bezpieczeństwa podatkowego

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że przygotowanie dokumentacji cen transferowych to proces wieloetapowy, żmudny i zdecydowanie czasochłonny – może trwać nawet kilka miesięcy. Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę możliwe konsekwencje podatkowe, warto zawczasu rozpocząć prace nad wymaganą dokumentacją CT.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog