Ceny transferowe

Analiza funkcjonalna cen transferowych

Analiza funkcjonalna to jeden z elementów składowych dokumentacji cen transferowych. Jest częścią szerokiej analizy porównawczej. Dokumentacja cen transferowych powinna zawierać analizę funkcji pełnionych przez strony dokumentowanej transakcji, z uwzględnieniem zaangażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka. W artykule przedstawimy główne założenia tej analizy.

Analiza funkcjonalna cen transferowych – elementy

Analiza funkcjonalna cen transferowych ma na celu szczegółowe przedstawienie przebiegu transakcji kontrolowanej. Zawiera ona następujące elementy działań podejmowanych przez podmioty powiązane będące stronami kontrolowanej transakcji:

  • opis wykonywanych funkcji,
  • opis angażowanego kapitału ludzkiego,
  • opis ponoszonych ryzyk, w tym w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami, oraz zdolności finansowych do ich ponoszenia,
  • opis angażowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych.

Jeśli funkcje związane z wartościami niematerialnymi pełni kilka podmiotów, analiza funkcjonalna musi wskazywać podmioty:

  • posiadające tytuł prawny do nich wraz z określeniem jego rodzaju,
  • angażujące kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę nad nimi,
  • finansujące opracowanie albo ulepszenie tych wartości.

Zasady ogólne przeprowadzania analizy funkcjonalnej

Przeprowadzając analizę funkcjonalną transakcji zawartych z podmiotem powiązanym, nie należy ograniczać się wyłącznie do odznaczenia realizowanej funkcji na przygotowanym do tego formularzu. Jej celem jest bowiem zidentyfikowanie wszystkich funkcji z uwzględnieniem ich szczegółowego zakresu, transakcji realizowanych przez strony, a zwłaszcza funkcji posiadających najistotniejsze ekonomiczne znaczenie dla wytwarzania zysków i wartości powstających w wyniku transakcji.

Analiza aktywów powinna obejmować wszystkie składniki majątkowe angażowane w związku z transakcją jako powiązane z realizowanymi w transakcji funkcjami, np. realizacja ogólnie pojętej funkcji produkcyjnej wymaga analizy zaangażowanych aktywów, jak: maszyny, urządzenia, know-how czy patenty. Dodatkowo uzupełniona powinna zostać o analizę ryzyka gospodarczego, jakie ponoszą strony transakcji, np. ryzyko kursu walutowego czy stóp procentowych, a także wpływ podziału ryzyk między stronami transakcji na oczekiwane przez nie dochody z analizowanej transakcji.

Trudnościami, na jakie mogą napotkać podatnicy podczas przeprowadzania analizy funkcjonalnej, są te związane z dostępem do danych porównywalnych spoza działalności podatników, które nie są zagregowane na tym poziomie. Dotarcie do nich jest mocno ograniczone. Rozwiązaniem tego problemu może być przeprowadzenie analizy funkcjonalnej w zakresie funkcji generalnych, które są realizowane przez strony transakcji, np. funkcja dystrybucyjna lub produkcyjna w pojęciu ogólnym.

Ceny transferowe i ich właściwa dokumentacja to jedno z trudniejszych zagadnień w systemie podatkowym. W jej prawidłowym prowadzeniu niezbędny jest specjalista ds. cen transferowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog