Ceny transferowe

Składanie formularzy TPR-C i TPR-P. Co trzeba zrobić do końca grudnia 2021?

Złożenie formularzy TPR-C i TPR-P to jeden z obowiązków podatników służący dokumentacji cen transferowych. W roku 2021 termin na ich złożenie dla podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., został przedłużony o  trzy miesiące, czyli do 31 grudnia 2021 r.  Z poniższego artykułu dowiesz się, czemu służą te druki, co zawierają, gdzie trzeba je składać oraz kto powinien to zrobić

Co to jest i czemu służy formularz TPR-C i TPR-P?

Formularze TPR-C i TPR-P to informacja o cenach transferowych, która zawiera zbiór danych o transakcjach zawieranych między podmiotami powiązanymi oraz  podatnikami a podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę albo zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe). 

Sprawozdawczość TPR ma na celu uzyskanie przez administrację podatkową informacji do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych, a także innych analiz ekonomicznych czy statystycznych.

Osoby prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,składają informację na formularzu TPR-C, a osoby fizyczne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na formularzu TPR-P.

Co należy zawrzeć w formularzu TPR?

W formularzach TPR-C i TPR-P podmioty muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące ich transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi siedzibę w rajach podatkowych. Należy więc wykazać:  

  • transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (tzw. transakcje krajowe, o ile wartość tych transakcji przekroczy progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 tej ustawy), 
  • należności płatne na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umowy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT, zawierane z tymi podmiotami – niezależnie od istnienia powiązań, o ile wartość tych należności i umów przekroczy progi dokumentacyjne określone w art. 11o ust. 1 tej ustawy (tj. 100.000 tys. zł). 

Wśród informacji muszą znaleźć się wartości transakcji, osiągnięte w nich wyniki finansowe oraz weryfikacja ich rynkowego charakteru, czyli porównanie tych wyników z przedziałem rynkowym rentowności dla porównywanych transakcji, wynikającym z analizy porównawczej. 

Gdzie i jak złożyć formularz TPR?

Formularze TPR-C i TPR-P składa się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jedyną możliwością ich składania jest forma elektroniczna. Wzory dokumentów elektronicznych są umieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Znajdują się tam również interaktywne formularze, które należy składać za pośrednictwem bramki e-Deklaracje.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie formularzy TPR?

Za złożenie formularza TPR odpowiedzialny jest kierownik jednostki, w praktyce najczęściej jest to zarząd spółki. W spółkach osobowych składany jest przez wyznaczonego wspólnika. W przypadku spółek niebędących osobami prawnymi, gdy wyznaczony wspólnik jest osobą fizyczną, powinien złożyć formularz TPR-P. Natomiast jeśli jest osobą prawną, formularz TPR-C

Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na takich samych zasadach jak podpisanie innych informacji czy deklaracji podatkowych. 

Za niezłożenie formularza TPR w terminie lub przedstawienie w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grożą sankcje z Kodeksu Karnego Skarbowego, tj. grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych (w 2021 roku maksymalnie 26,8 mln zł).

Podsumowanie

Formularze TPR-C i TPR-P to jedne z bardziej skomplikowanych druków w naszym systemie podatkowym. Nie wystarczy wiedzieć, do kiedy trzeba je złożyć. Podczas ich wypełniania może pojawić się wiele pytań i wątpliwości, które trzeba skonsultować z wykwalifikowanym specjalistą ds. cen transferowych. Nie warto też czekać z ich składaniem na ostatnią chwilę. Umów się na spotkanie już dziś i zadbaj, aby cała Twoja dokumentacja cen transferowych była prawidłowa.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog