Ceny transferowe

Ceny transferowe – orzecznictwo i indywidualne interpretacje. Wybrane przykłady.

Podstawowe przepisy dotyczące cen transferowych znajdują się w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Praktycy jednak doskonale zdają sobie sprawę z tego, że uchwalone akty prawne mają stosunkowo ogólny charakter i nie wskazują podatnikowi, w jaki sposób powinien postąpić w konkretnych sytuacjach. Tego typu problemy związane z wykładnią prawa rozwiązywane są m.in. w orzecznictwie sądów administracyjnych (WSA oraz NSA) oraz interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Poniżej przedstawiamy subiektywny wybór istotnych orzeczeń i interpretacji w obszarze cen transferowych wydanych po 1 stycznia 2019 r.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w obszarze cen transferowych​

  1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2022 r. w zakresie obowiązków dot. cen transferowych (sygn. II FSK 1475/19)

W tym wyroku NSA stwierdziło, że nieodpłatne poręczenie majątkowe stanowi transakcję w rozumieniu przepisów z zakresu cen transferowych. W przypadku cen transferowych słowo transakcja nie oznacza bowiem jedynie zdarzenia kupna-sprzedaży, ale odnosi się również do umów, innych zdarzeń czy działań o charakterze gospodarczym – takie szerokie pojmowanie jest niezbędne, by zapewnić rynkowe warunki współpracy między podmiotami powiązanymi. Tym samym podatnik musi bardzo ostrożnie identyfikować swoje obowiązki dokumentacyjne.

  1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w zakresie indywidualnych interpretacji (sygn. II FSK 3830/18)

W tym wyroku NSA podtrzymało korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym podatnik – co do zasady – ma prawo wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów podatkowych. W takiej sytuacji organy podatkowe nie powinny się zasłaniać niemożnością wszczęcia postępowania w obszarze interpretacji ustaw, aktów wykonawczych czy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 sierpnia 2020 r. w zakresie korekt cen transferowych (sygn. I FSK 776/20)

NSA wskazał, że w rachunku podatkowym nie można ujmować korekt rentowości zmniejszających przychody producenta kontraktowego w sytuacji, gdy ten producent wystawił faktury korygujące zmniejszające koszt produktów (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku). Sąd uznał, że tego typu korekta powinna być traktowana jako oddzielne zdarzenie gospodarcze, a także że nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przez spółkę przychodami.

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2020 w zakresie obowiązków płatnika CIT (III SA/Wa 2639/19)

Z wyroku WSA wynika, że przepis 28b ustawy o CIT (dotyczący zwrotu podatku z tytułu wypłaconych należności) odnosi się jedynie do sytuacji, w których wypłaty na rzecz tego samego nierezydenta przekraczają 2 miliony zł. W innym przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia tzw. pełnego badania płatności.

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 (sygn. III SA/Wa 698/20) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 02 grudnia 2020 (sygn. I SA/Sz 604/20) w zakresie negowania rynkowości transakcji

Podobna konkluzja wynika z dwóch wyroków wydanych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne odpowiednio w Warszawie oraz Szczecinie – w przypadku podejrzenia braku rynkowości transakcji organy podatkowe muszą udowodnić, że podmioty powiązane starały się uchylić od opodatkowania. Samo pojawienie się różnic pomiędzy wynikiem finansowym, który osiągnął podatnik w transakcji kontrolowanej a danymi ustalonymi w analizie porównawczej nie jest wystarczające do negowania rynkowości transakcji. Warunkiem jest jednak to, by narzucone warunki transakcji kontrolowanej mogły zostać uznane za racjonalne gospodarczo.

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie znaczenia wytycznych OECD (sygn. I SA/Go 103/22)

Zgodnie z tezą wyroku: „Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych nie stanowią na obszarze Polski źródła prawa i w związku z tym nie mogą prowadzić ani do rozszerzenia przewidzianych w ustawie uprawnień organów podatkowych, jak i ustawowo uregulowanych obowiązków podatnika”. Sąd zaznaczył jednak, że postanowienia OECD stanowią istotną wskazówkę, którą można stosować w procesie wykładni polskich przepisów.

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. w zakresie przygotowywania analizy porównywalności (sygn. III SA/Wa 2116/18)

Wyrok w tej sprawie potwierdził, że organy podatkowe nie mogą rozstrzygać o nierynkowości oprocentowania pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi bez przeprowadzenia analizy porównywalności. Z wyroku WSA w Warszawie wynika, że organy podatkowe zobowiązane są do przeprowadzenia merytorycznie poprawnej analizy porównywalności – tym samym wykazywane w niej dane nie mogą podlegać szacowaniu. Co więcej, w trakcie przygotowania analizy konieczne jest zawarcie wszystkich wskazanych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów czynników oraz przeprowadzenie procesu w ramach logicznie następujących po sobie etapów.

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego w obszarze cen transferowych

 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 maja 2020 r. (0111-KDIB1-2.4010.81.2020.2.MS)
 2. Zgodnie z tą interpretacją Dyrektora KIS podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie przepisów w zakresu cen transferowych zawartych w ustawie o CIT.

  Do transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu zaliczymy również:

  • obniżenie kapitału zakładowego spółki zależnej poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów – interpretacja DKIS z dnia 14 czerwca 2021 (0111-KDIB2-1.4010.109.2021.1.MK)
  • podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji i objęcie ich za gotówkę – interpretacja DKIS z dnia 29 marca 2021 (0114-KDIP2-2.4010.29.2021.1.RK),
  • dobrowolne lub przymusowe umorzenie udziałów – odpowiednio interpretacja DKIS z dnia 7 lipca 2021 (0114-KDIP2-2.4010.139.2021.1.KL) oraz interpretacja DKIS z dnia 24 maja 2021 (0111-KDIB2-1.4010.48.2021.1.MK).
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 września 2020 (0111-KDIB1-2.4010.250.2020.1.AW)

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku umowy gwarancyjne, których łączna wartość przekracza 10 mln złotych, podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie przepisów dot. cen transferowych. DKIS w interpretacji indywidualnej stwierdził, że jeśli tego typu umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019, ale była kontynuowana w tym roku oraz w latach następnych, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji CT.

 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 lutego 2022 (0111-KDIB1-2.4010.605.2021.1.DP)
 4. Z interpretacji DKIS wynika, że zastosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji local file w zakresie transakcji z powiązanymi podmiotami krajowymi jest możliwe pod warunkiem nieponiesienia straty podatkowej z tego źródła przychodów, do którego zalicza się transakcja.

 5. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 lutego 2021 (0114-KDIP4-2.4012.660.2020.2.AS)
  Zgodnie ze stanowiskiem DKIS korekta dochodowości oraz następujące po nich płatności wyrównawcze nie stanowią zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania z tytułu wcześniej wykonanych transakcji. Tym samym pozostają poza zakresem opodatkowania VAT.
 6. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 05.05.2021 (0111-KDIB1-1.4010.113.2021.1.SG)
 7. W przypadku spółki osobowej warunek braku straty podatkowej należy odnosić w stosunku do wszystkich wspólników tej spółki, w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z tą spółką osobową. Tym samym analizie powinien zostać poddany jedynie wynik finansowy spółki, z którą związana jest transakcja kontrolowana.

 8. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 marca 2021 (0111-KDIB1-1.4010.514.2020.2.SG)
 9. Ta interpretacja indywidualna dotyczy tematu korekty cen transferowych i przedstawia warunki zastosowania korekty „in plus” (zwiększającej przychody, zmniejszającej koszty) oraz „in minus” (zmniejszającej przychody, zwiększającej koszty). Wskazane zostało, że:

  • korekta „in plus” wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków, które zostały wymienione w artykule 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (punkt 1 oraz 2), podczas gdy
  • korekta „in minus” wymaga spełnienia wszystkich warunków wymienionych w tym samym artykule (pkt 1-5).

Podobne wnioski pojawiły się w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 grudnia 2020 (0111-KDIB1-1.4010.416.2020.1.SG),
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 grudnia 2020 (0111-KDIB2-1.4010.316.2020.2.MK),
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 grudnia 2020 (0111-KDIB1-1.4010.372.2020.3.BS).

Ceny transferowe – gdzie szukać odpowiedzi?

Odpowiedzi na pytania z obszaru cen transferowych najłatwiej znaleźć w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Niekiedy warto sięgnąć również po objaśnienia Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, interpretacje ogólne, interpretacje poselskie czy oświadczenia senatorskie. W przypadku problematycznej kwestii najlepiej jednak zasięgnąć porady specjalisty ds. cen transferowych, który doskonale orientuje się nie tylko w obowiązujących przepisach, ale również aktualnym orzecznictwie sądów i interpretacjach. Jest to bez wątpienia najlepszy sposób, by zapewnić sobie i swojej firmie poczucie bezpieczeństwa podatkowego. 

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog