Ceny transferowe

Korekta porównywalności cen transferowych

W trakcie przygotowywania wymaganej przez prawo dokumentacji cen transferowych dla transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi działającymi w ramach jednej grupy kapitałowej bardzo istotne jest to, by zadbać o jak najwyższy stopień porównywalności danych zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych w analizie benchmarkowej. Dowiedzenie tego, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z zasadą arm’s length (ceny rynkowej) jest możliwe tylko dzięki zebraniu odpowiednich danych z porównywalnej transakcji przeprowadzonej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Prawo dopuszcza to, by przy ustalaniu stopnia porównywalności w niektórych sytuacjach zostały zastosowane korekty porównywalności.

Korekta porównywalności – czyli co?

Tworzenie analizy porównawczej wymaga bardzo przemyślanego doboru danych porównawczych w ramach transakcji kontrolowanej i kontrolnej. Dokonywanie porównywalności odbywa się na podstawie odpowiednio dobranych do sytuacji tzw. czynników porównywalności, za które można uznać m.in. cechy charakterystyczne dóbr i usług będących częścią transakcji, sytuację ekonomiczną stron, warunki umowy, zaangażowane aktywa czy ponoszone ryzyko, a także inne mające wpływ na badaną transakcję. Transakcje wewnątrzgrupowe nieraz znacząco różnią się od transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, dlatego niekiedy konieczne jest zastosowanie korekt w zakresie danych, które mogą istotnie wpłynąć na wyniki w zakresie rynkowości ceny transferowej.  

Kiedy można zastosować korektę?

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów z 31 marca 2021 roku możliwe jest zastosowanie korekty porównywalności jedynie wtedy, kiedy w ten sposób uzyskamy wyższy stopień porównywalności danych transakcji kontrolowanej oraz kontrolnej. Uzyskanie wyższego stopnia ma być możliwe przy wykorzystaniu odpowiedniej dla danego przypadku metody do weryfikacji ceny transferowej (w ramach rozwiązań dopuszczonych przez prawo). Warunkiem jest również to, że różnice są możliwe do skwantyfikowania (opisania).
Skontaktuj się!
Co istotne, korekta powinna zostać dokonana tylko w zakresie tych danych, które mają znaczny wpływ na wysokość ceny transferowej. W trakcie analizy należy wziąć pod uwagę, zgodnie z Rekomendacjami Forum Cen Transferowych, czyli organu opiniodawczo-doradczego przy Ministerstwie Finansów, m.in. istotność różnic, które sprawiają, że korekta powinna zostać przeprowadzona oraz jakość posiadanych przez nas danych. Znaczenie ma również to, czy jesteśmy w stanie zapewnić wiarygodny sposób przeprowadzenia korekty.
W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zastosować opisanej korekty – z uwagi np. na zbyt duże zróżnicowanie w cechach produktów czy usług – należy rozważyć zmianę metody weryfikacji zgodności transakcji z warunkami rynkowymi czy w odmienny sposób dobrać próbę do porównania, gdyż być może nasz wcześniejszy wybór został dokonany w niewłaściwy sposób.

W jaki sposób można zastosować korektę?

Korekty porównywalności, zgodnie z rekomendacjami Forum Cen Transferowych, mogą być zastosowane dopiero na ostatnim etapie tworzenia analizy porównawczej (czyli już po zebraniu wszystkich niezbędnych danych oraz przygotowaniu benchmarku zgodnie z wybraną metodą weryfikacji). W taki sposób mamy pewność, że korekta zostanie zastosowana do wszystkich części dokumentacji i nie będzie konieczności przeprowadzania jej ponownie (z uwagi np. na zdiagnozowanie nowych czynników). Opis zastosowanej korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem stanowi część dokumentacji cen transferowych. Procedura wymaga, by – w momencie, w którym uznamy zastosowania korekty za konieczne do wykonania – przeprowadzona została identyfikacja czynników, które powodują istotne różnice w wynikach. W następnych kroku należy wyjaśnić ich wpływ na zmienność ceny transferowej, a także przedstawić założenia dokonania korekty.
Należy podkreślić, że nie ma uregulowanego prawnie obowiązku zastosowania korekt porównywalności, ale co do zasady powinno się je przeprowadzać — z uwagi na fakt, że pozwalają na uzyskanie lepszych (bardziej prawdopodobnych) wyników, co ma znaczenie w udowadnianiu rynkowości transakcji.
Skontaktuj się!

Korekta porównywalności – praktyczne zastosowanie

W praktyce zastosowanie korekty porównywalności jest możliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy za sposób weryfikacji ceny transferowej przyjęliśmy metodę PCN, czyli porównywalnej ceny niekontrolowanej, a także gdy w trakcie tworzenia analizy opieraliśmy się na danych dostępnych w sprawozdaniach finansowych oraz na wskaźnikach finansowych. Z tego rozwiązania możemy również skorzystać, gdy np. analiza wymaga od nas wymienienia spółek, które w roku podatkowym poniosły stratę – eksperci wskazują, że dane dot. tego typu podmiotów mogą zostać usunięte z obowiązkowego elementu dokumentacji CT. Forum Cen Transferowych jako przykład zastosowania korekty wskazuje również sytuację, gdy podmiot badany nie angażuje kapitału pracującego lub dokonuje tego w ograniczonym stopniu.

Korekta porównywalności – wsparcie eksperta

Przygotowywanie rzetelnej analizy porównywalności jako elementu obowiązkowej dokumentacji cen transferowych, zwłaszcza w przypadku konieczności zastosowania korekt porównywalności, może się okazać sporym wyzwaniem dla podatnika. Z tego powodu warto skorzystać ze wsparcia oferowanego przez specjalistę ds. cen transferowych. Pomoc profesjonalnego podmiotu stanowi najlepszy sposób na to, by udowodnić, że transakcja między podmiotami powiązanymi została przeprowadzona na warunkach rynkowych

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  back to top Subskrybuj blog