Ceny transferowe

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych, aby spełniać wymogi określone w najnowszych przepisach? Od stycznia 2021 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT oraz ustawy o PIT, zmieniły się niektóre wytyczne w tej kwestii. W związku z coraz częstszymi modyfikacjami przepisów, warto być na bieżąco, aby nie pominąć żadnego ze swoich obowiązków. Rozszerzenie zakresu transakcji, których składanie dokumentacji dotyczy, z pewnością dotknęło wielu podatników. Jeśli i Ty jesteś jednym z nich, zapoznaj się z informacjami w poniższym artykule. Ceny transferowe to nasza specjalność – zobacz więc, co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych i jaki zakres dokumentów jesteś zobowiązany złożyć w obecnym roku podatkowym. 

Kiedy należy przygotować dokumentację cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych to obowiązek nałożony na podatników, których łączna wartość danych transakcji w rozliczanym roku podatkowym wynosi w kwocie netto:

 • 10 mln złotych dla transakcji finansowych,
 • 10 mln złotych dla transakcji towarowych,
 • 2 mln złotych dla transakcji usługowych,
 • 2 mln złotych dla pozostałych transakcji.

Progi ustala się zarówno dla strony przychodowej, jak i kosztowej. Jednocześnie warto pamiętać, że wartości te dotyczą łącznych sum transakcyjnych. Oznacza to więc, że nawet w przypadku, gdy kwota transakcji z danym podmiotem była niższa, ale w połączeniu z transakcjami z innymi podmiotami w tym samym zakresie próg został przekroczony, transakcja ta musi zostać udokumentowana. 

Lokalna dokumentacja cen transferowych 

Lokalna dokumentacja cen transferowych, czyli tzw. local file, obejmuje transakcje kontrolowane o jednorodnym charakterze, których wysokość łączna określona jest w progach wymienionych powyżej. Elementy, które powinna ona zawierać, zostały określone w art. 11q ustawy o CIT oraz art. 23zc ustawy o PIT. Powinny składać się na nią:

 • opis podmiotu powiązanego – to szczegółowa charakteryzacja podmiotu, która powinna obejmować opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu, opis jego podstawowej działalności (przedmiot prowadzonej działalności, wskazanie rynków geograficznych prowadzonej działalności, opis branży i otoczenia rynkowego prowadzonej działalności z wskazaniem warunków ekonomicznych, regulacyjnych i kluczowych konkurentów, opis strategii gospodarczej, informację o ważnych z ekonomicznego punktu widzenia funkcjach, aktywach oraz ryzykach, które mają wpływ na podmiot powiązany, a zostały przeniesione w rozliczanym i poprzednim roku obrotowym);
 • opis transakcji – analiza pełnionych funkcji, ryzyk, aktywów bilansowych i pozabilansowych; powinien zawierać przedmiot i rodzaj transakcji, informację o podmiotach powiązanych biorących udział w transakcji (nazwa i siedziba zarządu, numer identyfikacji podatkowej, przedmiot podstawowej działalności, rodzaj powiązań pomiędzy podmiotami), analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji (opis wykonywanych funkcji, ponoszonych ryzyk i angażowanych aktywów), metodę kalkulacji ceny transferowej i jej założenia, wartość transakcji z podziałem na kontrahentów, płatności otrzymane i przekazane związane z transakcją, umowy oraz inne dokumenty związane z transakcją kontrolowaną, porozumienia czy też interpretacje podatkowe związane z transakcją kontrolowaną;
 • analiza porównawcza – powinna ona zawierać analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji z podmiotami niepowiązanymi, czy też pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, które mogą być porównywalne do danej transakcji; obejmuje ona metodę zastosowaną do weryfikacji cen transferowych oraz uzasadnienie jej wyboru, wskazanie strony lub transakcji, które podlegają badaniu w ramach analizy, opis analizy porównawczej (opis procesu wyszukiwania i doboru danych wraz z ich źródłami oraz uzasadnieniem, dane porównawcze w formie elektronicznej, uzasadnienie przyjęcia w analizie danych z jednego roku lub wielu lat oraz wyboru wskaźnika finansowego, opis korekty porównywalności, wskazanie wyznaczonego punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych);
 • analiza zgodności – w analizie zgodności stwierdza się, czy warunki transakcji w przypadku podmiotów niepowiązanych byłyby takie same, jak warunki transakcji kontrolowanej; powinna ona zawierać uzasadnienie wyboru użytej metody wyceny, opis wykorzystanych źródeł danych, opis i uzasadnienie założeń wyceny oraz prognoz, analizę wrażliwości oraz uzasadnienie punktu przedziału wartości;
 • informacje finansowe – to w szczególności sprawozdanie finansowe z dokumentowanego roku, przygotowane w zgodzie z ustawą o rachunkowości; w sprawozdaniu wskazać należy pozycję odnoszącą się do danej transakcji kontrolowanej;
 • uzasadnienie gospodarcze transakcji – w tym opis przewidywanych korzyści ekonomicznych (również podatkowych), opis okoliczności, które spowodowały konieczność sporządzenia dokumentacji oraz pozostałe przyczyny gospodarcze.

Lokalna dokumentacja cen transferowych powinna więc zawierać wymagane dokumenty, wymienione powyżej, aby być zgodna z przepisami. Ponadto dla grupy kapitałowej istnieje możliwość składania grupowej dokumentacji cen transferowych. Powinny się na nią składać:

 • opis grupy kapitałowej;
 • opis ważnych wartości niematerialnych oraz prawnych grupy kapitałowej;
 • opis znaczących transakcji finansowych grupy;
 • informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej.

Przed złożeniem dokumentacji, warto szczegółowo zapoznać się z elementami wymienionymi w ustawie. 

Zakres wymogów dokumentacyjnych

Zakres wymogów dokumentacyjnych nie jest jednak taki sam dla wszystkich transakcji. Zależy on od wielkości podmiotu. Wymóg dokumentacyjny nałożony jest także na transakcje inne niż kontrolowane przekraczające 100 tysięcy złotych zawierane z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, czyli krajów stosujących szkodliwą politykę podatkową. Składanie dokumentacji cen transferowych to także obowiązek podatników, w których domniema się, że beneficjent rzeczywisty transakcji posiada miejsce zamieszkania w raju podatkowym.

Podsumowanie

Czy już wiesz, co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych? Nawet jeśli tak, to jej składanie polecamy zlecić specjalistom. Stale zmieniające się przepisy oraz ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków, sprawia, że warto zdecydować się na profesjonalną pomoc w tym zakresie. Jako specjalista ds. cen transferowych mogę wykonać zarówno dokumentację local file, jak i dokumentację master file. Z pewnością będziesz wówczas mógł być spokojny, że wszystkie liczba oraz poprawność dokumentów będą prawidłowe!

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog