Ceny transferowe

Zmiany organizacyjne w firmie a restrukturyzacja w cenach transferowych

Stale zmieniający się rynek wymaga zarówno rozwoju, jak i dostosowywania się do niego struktur międzynarodowych spółek kapitałowych. Restrukturyzacja, która związana jest z cenami transferowymi, wymaga odpowiedniego przeprowadzenia oraz udokumentowania. Polskie przepisy regulują tego typu zmiany w firmach i jasno określają, które z nich powinny zostać zgłoszone do organów państwowych. Które więc zmiany organizacyjne w firmie powiązane są z cenami transferowymi? Jak należy je udokumentować? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty, które dotyczą tematu restrukturyzacji i cen transferowych.

Charakter restrukturyzacji – polskie przepisy prawne

Restrukturyzacja według polskiego prawa może przybierać różne formy. Zmiany te powiązane mogą być zarówno z Kodeksem Spółek Handlowych, jak i prawa podatkowego. Dla tematu cen transferowych istotne są te drugie. Ogólna definicja restrukturyzacji w przepisach mówi o przeniesieniu pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk. Jednak na początku 2019 r. w życie weszło prawo, które znacznie uszczegóławia ten zapis. §2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów mówi, że poprzez restrukturyzację rozumiana jest reorganizacja, która obejmuje: 
 • istotną zmianę relacji handlowych lub finansowych, w tym również zakończenie obowiązujących umów lub zmianę ich istotnych warunków;
 • wiążącą się z przeniesieniem pomiędzy podmiotami powiązanymi funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka, jeżeli w wyniku tego przeniesienia przewidywany średnioroczny wynik finansowy podatnika przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim okresie po tym przeniesieniu uległby zmianie o co najmniej 20% przewidywanego średniorocznego EBIT w tym samym okresie, gdyby nie dokonano przeniesienia.
Restrukturyzacja a ceny transferowe to więc temat, który znajduje swoje miejsce w przepisach. Nadal pozostawiają one jednak wiele pola od interpretacji, które rzeczywiste działania należy w ten sposób rozumieć.

Restrukturyzacja a ceny transferowe

Jakie więc w rzeczywistości przekształcenia podlegają prawu dotyczącemu cen transferowych? Mogą być to między innymi:
 • zmiana profilu działalności,
 • likwidacja podmiotów w danym państwie i przejęcie ich działalności przez inne podmioty,
 • przenoszenie aktywów (w tym wartości niematerialnych) pomiędzy podmiotami,
 • fuzja spółek,
 • zmiana łańcucha usług i dostaw,
 • przeniesienie praw wynikających z umów sprzedażowych.
Warto jednak pamiętać, że zmiany te muszą łączyć się z reorganizacją związaną z przeniesieniem funkcji, aktywów lub ryzyk. Jeśli są to korekty polityki, czy likwidacji spółki bez przeniesienia działalności, nie zostaną one uznane za restrukturyzację. Dlatego też każda restrukturyzacja wymaga znajomości odpowiednich praw oraz posiadania wiedzy, na czym polega restrukturyzacja spółki. W jej przypadku warto zdać się na pomoc specjalistów, którzy właściwie zinterpretują i udokumentują przeprowadzane działania.

Obowiązki związane z restrukturyzacją – o czym warto pamiętać?

Przepisy prawne nakładają również na podatnika obowiązek złożenia odpowiednich dokumentów. Wśród nich są:
 • dokumentacja cen transferowych,
 • dokumentacja restrukturyzacji,
 • formularz TPR,
 • analiza dot. przeprowadzonej wyceny,
 • uzasadnienie biznesowe restrukturyzacji,
 • raportowanie MDR.
W dokumentacji musi znaleźć się także określenie skutków podatkowych, a więc opłata restrukturyzacyjna związana z cenami transferowymi.

Podsumowanie

Restrukturyzacja a ceny transferowe to temat, który z pewnością wymaga poświęcenia szczególnej uwagi. Podejmowane w firmie przekształcenia warto skonsultować z doradcą, który odpowiednio je zinterpretuje oraz zajmie się przygotowaniem dokumentacji. Dokumentacja oraz polityka cen transferowych powinny być opracowywane profesjonalnie i kompleksowo, aby były one zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog