Ceny transferowe

Co jest raportowanie schematów podatkowych (MDR) i kogo dotyczy?

Chciałbyś dowiedzieć się, czym jest raportowanie schematów podatkowych MDR, jaka jest specyfika tych regulacji oraz kogo dotyczą? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w poniższym artykule. Przepisy regulujące to zagadnienie obowiązują już od 1 stycznia 2019 r., gdy wprowadzono je jako nowelizację do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800). Wraz z nimi weszły w życie nowe obowiązki dla podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym oraz na ich klientów, które wciąż budzą wśród nich interpretacyjne wątpliwości.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cen transferowych?

MDR - co to jest?

MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) to przepisy prawa związane z obowiązkiem raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Ich celem jest dostarczenie administracji skarbowej informacji, która będzie wykorzystywana przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego.

Przekazywanie informacji o schematach podatkowych daje administracji podatkowej szybki dostęp do wiedzy o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym. Z założenia wprowadzenie przepisów MDR miało również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania uzgodnień dążących do unikania opodatkowania.

Schemat podatkowy MDR - specyfika regulacji raportowania

Objaśnienia organów podatkowych zawarte na stronie Ministerstwa Finansów podkreślają, że samo wystąpienie u podatnika schematu podatkowego nie powinno być interpretowane jako działanie nieodpowiednie lub naganne. Określenie uzgodnienia jako schemat podatkowy nie jest bowiem równoznaczne z uznaniem go za naruszenie ogólnej klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania lub szczególnych przepisów antyabuzywnych. W sytuacji, gdy wynika ono z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i nie spełnia kryterium sztucznego sposobu działania, określonego w klauzuli przeciwdziałającej unikaniu opodatkowania, wymaga tylko zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym. Przepisy o procedurze MDR mają szersze zastosowanie niż te mające na celu zwalczanie unikania opodatkowania. Jednak brak reakcji organów podatkowych na zgłoszoną informację o schemacie podatkowym nie oznacza, że nie zostanie on podważony w przyszłości.

 

Gdy uzgodnienie nie stanowi formy agresywnego planowania podatkowego, obowiązek zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym ma jedynie charakter sprawozdawczy. Obowiązek raportowania MDR jest również narzędziem, które może dostarczyć wartościowych informacji do analizy funkcjonowania określonych ulg lub preferencji podatkowych w kontekście oceny po fakcie.

Co to jest schemat podatkowy?

Definicję tego, co to są schematy podatkowe, można znaleźć w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Są to tzw. uzgodnienia kwalifikowane, w których oprócz spełnienia ogólnych przesłanek dla uzgodnienia (tj. czynności lub zespołu powiązanych ze sobą czynności, w których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie, lub niepowstanie obowiązku podatkowego), spełnione musi być również kryterium głównej korzyści i mieć:

 • ogólną cechę rozpoznawczą,
 • szczególną cechę rozpoznawczą,
 • inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Kryterium głównej korzyści jest spełnione, jeśli podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej, mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania. Chodzi o taki, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej, a jest ona tutaj główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem danego uzgodnienia.

 

MDR schematy podatkowe - przykłady

Poniżej przedstawiamy przykładowy algorytm do rozpoznawania schematów podatkowych:

MDR - kogo dotyczy prawny obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Zgodnie z art. 86a Ordynacji podatkowej, wynikające z MDR obowiązki ciążą na trzech kategoriach podmiotów.

1. Promotorach, czyli osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym przede wszystkim na doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych, pracownikach banku lub innej instytucji finansowej doradzających klientom, również, jeśli nie mają miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium RP. Podmioty te uznaje się za promotorów, jeżeli w ramach wykonywanych czynności:

 • opracowują uzgodnienie,
 • oferują uzgodnienie,
 • udostępniają opracowane już uzgodnienie,
 • wdrażają opracowane uzgodnienie,
 • zarządzają wdrażaniem uzgodnienia.

2. Korzystających, którymi są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej:

 • u których udostępniane jest uzgodnienie,
 • u których wdrażane jest uzgodnienie,
 • które są przygotowane do wdrożenia uzgodnienia,
 • które dokonały czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.

3. Wspomagających, czyli osobach fizycznych, prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, takich jak: biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, które przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęły się udzielić, bezpośrednio lub przy pomocy innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Terminy raportowania MDR

Termin do wywiązania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR różni się w zależności od osoby składającej raport.

Promotor i korzystający przekazują informacje o schemacie podatkowym Szefowi KAS w terminie 30 dni:

 • od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
 • od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego,
 • lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej ze wdrażaniem schematu podatkowego w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Z kolei wspomagający powinien wywiązać się z obowiązków MDR w terminie:

 • 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy,
 • 30 dni po dniu udzielenia bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego, jeśli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w którym pomagał, jest schematem podatkowym.

Procedura MDR – podsumowanie

Organy podatkowe zyskały ważne narzędzie w walce z nieuczciwymi podatnikami w postaci MDR. Co to znaczy? Wprowadzony obowiązek raportowania schematów podatkowych jest istotnym krokiem w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego oraz ograniczenia wykorzystywania różnych form optymalizacji podatkowej przez podatników. Dotyczy on zarówno krajowych, jak i transgranicznych schematów podatkowych, przy czym zgłaszane muszą być również te dotyczące podatku VAT.

Spółka BEMITE wspomaga zainteresowane podmioty w weryfikacji obowiązujących procedur związanych z MDR. Nasi doświadczeni prawnicy i doradcy biznesowi oceniają też stopień realizacji obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej. Skorzystanie z naszych usług daje gwarancję, że obowiązki podatkowe z zakresu MDR zostały dopełnione prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Oprócz tego oferujemy również szeroki zakres usług, jeśli chodzi o ceny transferowe, m.in.: sporządzanie dokumentacji, audyt, ustalanie polityki cen transferowych w firmie itp.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  BEMITE Sp. z o.o.

  ul. Małkowskiego 30/1
  70-304 SZCZECIN
  Na życzenie klienta oferujemy

  Całkowicie zdalną obsługę

  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

  Terminowo i rzetelnie opracowana dokumentacja cen transferowych. Dzięki prawidłowo przygotowanej dokumentacji ograniczone jest ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających.

  ANALIZA PORÓWNYWALNOŚCI

  Obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych dla transakcji usługowych, towarowych i finansowych.

  POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

  Właściwie opracowana polityka CT pozwala na ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację podatkową w obszarze transakcji wewnątrzgrupowych.

  AUDYT TP

  Analiza ryzyka, konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych albo poprzednio przygotowanych dokumentacji pozwala potwierdzić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

  KONTROLA I WSPARCIE

  Specjalista dostępny na każdym kroku postępowania indywidualnie opiekuje się przedsiębiorstwem i nadzoruje postępowania i inne procesy w obszarze TP.

  Autor

  Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

  Paste your AdWords Remarketing code here
  back to top Subskrybuj blog