Ceny transferowe

Polski Ład a ceny transferowe

Polski Ład w cenach transferowych, podobnie jak i w wielu innych gałęziach prawnych, wprowadzić ma wiele zmian. Ostatnie lata pokazują, jak istotny jest ten temat dla rządzących, o czym świadczy wysoka dynamika wprowadzania coraz to nowszych rozwiązań dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jakie usprawnienia lub też dodatkowe obowiązki czekają na zainteresowanych tym razem? Jakie zmiany wprowadzi Polski Ład dla cen transferowych? W tym artykule przedstawiamy najważniejsze z nich, wyjaśniając ich realny wpływ na dotychczasowe obowiązki podatników. 

Polski Ład – zmiany w cenach transferowych

Polski Ład a ceny transferowe – jakich zmian mogą spodziewać się podatnicy? Zostały one ogłoszone w trybie prekonsultacji podatkowych 28 czerwca 2021 r. Uwagi i opinie na ich temat zgłaszać można było do 2 lipca. Przepisy mają natomiast zacząć obowiązywać od nowego roku. Zmiany w cenach transferowych, które wprowadzić ma Polski Ład, dotyczą wszystkich istotnych obszarów, którymi zainteresowany jest podatnik. Niektóre z nich są zdecydowanie korzystne jak np. wydłużenie terminów zmniejszenie liczby dokumentów dla informacji o cenach transferowych. Inne natomiast mogą nieco utrudnić życie podatników. Np. za składanie dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym, Ministerstwo Finansów planuje nałożyć sankcje. Poniżej przedstawione są szczegółowo zaproponowane w programie Nowy Polski Ład, zmiany w cenach transferowych.

Informacja o cenach transferowych

Informacja o cenach transferowych składana będzie nie do Szefa KAS, a naczelnika US, w którym podatnik się rozlicza. Termin na jej złożenie został wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Informację sporządza się według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych nie będzie już osobnym dokumentem. Wpis ten zostanie przeniesiony do formularza TPR-P/TPR-C. Polski Ład wprowadzi także możliwość podpisania informacji o cenach transferowych przez pełnomocnika będącego adwokatem, doradcą podatkowym, radcą prawnym, czy biegłym rewidentem lub prokurenta działającego na zasadach reprezentacji.

Wartość transakcji

Projekt Nowy Ład ma doprecyzować sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanych związanych z:
 • umową depozytu – odnosić się będzie do wartości kapitału;
 • umową ubezpieczenia – odnosić się będzie do sumy ubezpieczenia;
 • umową reasekuracji – w tym przypadku również do sumy ubezpieczenia;
 • umową ze spółką niebędącą osobą prawną – odnosić się ma do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki.
Ponadto wartość transakcji kontrolowanej ma zostać powiązana z neutralnością podatku od towaru i usług. W praktyce zmiana ta przyniesie obniżenie progów podatkowych dla podatników, którzy nie mają pełnego prawa do odliczania podatku VAT.

Korekty cen transferowych

Ministerstwo Finansów dla cen transferowych proponuje również zmianę umożliwiającą dokonanie korekty cen transferowych na podstawie otrzymanego od podmiotu powiązanego dowodu księgowego. Ponadto zniesiony ma zostać obowiązek informowania o przeprowadzeniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym.

Wydłużenie terminów

Jedną z najkorzystniejszych zmian, które wprowadza Polski Ład w cenach transferowych, jest wydłużenie terminów. Mają one dotyczyć takich zagadnień jak:
 • przedłożenie lokalnej dokumentacji na żądanie organu podatkowego – termin wydłużony z 7 do 14 dni;
 • lokalna dokumentacja cen transferowych – termin złożenia zostanie wydłużony do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • informacja o cenach transferowych – termin wydłużony zostanie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.
Terminy te dają więcej czasu na przygotowanie potrzebnych dokumentów, a tym samym są zmianą na plus. Polski Ład przyjmuje, że rok obrotowy spółki niebędącej osobą prawną oraz spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej jest jej rokiem podatkowym.

Safe harbour finansowy

Możliwość skorzystania z mechanizmu safe harbour finansowego ma obejmować okres roku podatkowego. Istotną zmianą w tym zakresie ma być także doprecyzowanie momentu, w którym umowa pożyczki, a w tym kredytu czy obligacji, powinna być zgodna w zakresie oprocentowania z zasadami safe harbour finansowego. Warunki te powinny być w spełniane w przypadku każdej zmiany umowy pożyczki. 

Nowa definicja podmiotów powiązanych

Nowa definicja podmiotów powiązanych obejmuje zmianę znaczenia zagranicznej spółki kontrolowanej CFC. Obecnie oznacza ona spółkę, w której podmiot polski w połączeniu z podmiotami powiązanymi posiada minimum 50% udziałów. Nowa definicja natomiast zakłada, że za CFC uważana będzie również spółka, w której oprócz podatnika udziały mają również inne niepowiązane polskie podmioty. Wystarczy, że ich udział przekroczy 25%. W praktyce oznacza to, że polski podatek opłacać będą musiały spółki bez polskiej większości. 

Dokumentacja cen transferowych

Zmiany, które dla cen transferowych wprowadza Polski Ład, dotyczą w dużej mierze dokumentacji cen transferowych. Większość z nich wspomniana była powyżej w związku z innymi zagadnieniami. Podsumowując, należą do nich:
 • wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych;
 • wydłużenie terminów na przedłożenie dokumentacji na wezwanie organów podatkowych;
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i włączenie go do informacji o cenach transferowych;
 • rozszerzenie listy zwolnień z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych m.in. o transakcje zawierane pomiędzy podmiotami zagranicznymi położonymi w Polsce, transakcji objętych porozumieniem podatkowym lub inwestycyjnym, transakcji objętych mechanizmem safe harbour dla kredytów, obligacji, czy pożyczek;
 • obowiązek podpisania dokumentacji przez kierownika jednostki, przy czym wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych, nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.

Sankcje KKS

Najgroźniejszą dla podatników zmianą jest możliwość modyfikacji sankcji karnych skarbowych. Jest to wynikiem zniesienia obowiązku składania oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Kary, które planuje Ministerstwo Finansów, mają być nakładane na podatników, których dokumentacja nie będzie zgodna ze stanem faktycznym. Powodem do nałożenia sankcji może być także niezłożenie dokumentacji Master File. 

ORD-U

Zmiana ta dotyczy zniesienia obowiązku informacji o umowach zawartych z nierezydentami dla spółek/podatników, które nie są osobami prawnymi, a mają obowiązek składania TPR oraz nie przeprowadzają tzw. transakcji rajowych. 

Podsumowanie

Polski Ład w cenach transferowych wprowadzić ma liczne zmiany. Oznacza to, że składanie dokumentacji oraz organizacja formalności, mogą po raz kolejny okazać się skomplikowane. Dlatego też warto powierzyć je profesjonaliście, jakim jest specjalista ds. cen transferowych. Już zmiany, które w cenach transferowych wprowadzone zostały w 2021 r. oraz w latach wcześniejszych, utrudniały poprawne składanie dokumentacji i przysporzyły wielu podatnikom problemów. Specjalista zajmie się dokumentacją, wybierze najkorzystniejsze metody ustalania cen transferowych i przygotuje formalności zgodne z obowiązującymi przepisami.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

Paste your AdWords Remarketing code here
back to top Subskrybuj blog