Ceny transferowe

Zasada ceny rynkowej (the arm’s length principle)

Opracowywanie cen transferowych wymaga stosowania określonych zasad. Jedną z nich jest arm`s length principle, rozumiana w języku polskim jako zasada ceny rynkowej. Na czym ona polega i co zrobić, by się do niej stosować i nie narażać na grzywny nakładane przez organy podatkowe? Ważne terminy przy cenach transferowych

Na czym polega istota arm`s length principle?

Dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stosującymi ceny transferowe związane jest z kilkoma istotnymi zasadami wyznaczonymi przez ustawy podatkowe oraz ustawodawstwo Unii Europejskiej. Jedną z nich jest zasada arm`s length. Jej twórcą jest OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zasada ceny rynkowej oznacza, że stosowane w transakcjach podmiotów powiązanych ceny transferowe powinny odpowiadać cenom rynkowym w podobnych transakcjach. W razie niezastosowania się do tej zasady organ podatkowy ma prawo uznać, że cena transferowa odbiega od tej, którą zastosowałyby podmioty niepowiązane, i prowadzi do nieuzasadnionego zaniżenia dochodu lub zawyżenia straty. Sankcją w takim przypadku jest nałożenie przez organ podatkowy podatku w wysokości odpowiadającej cenom rynkowym transakcji.

Zasada ceny rynkowej – arm`s length principle wg wytycznych OECD

Zasada ceny rynkowej, inaczej arm`s length principle lub zasada pełnej konkurencji, została dokładnie określona w specjalnych wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Wytyczne te posłużyły w Polsce do stworzenia krajowych regulacji podatkowych w zakresie oceny cen transferowych pod kątem ich rynkowości. Znajdują się one w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i obejmują pojęcie wartości rynkowej transakcji oraz obowiązki dokumentacyjne. Zasada pełnej konkurencji traktuje podmioty powiązane jako zupełnie od siebie niezależne, tak jakby nie były one częścią większej grupy kapitałowej. Istotą arm`s length principle jest przygotowanie analizy porównywalności – nakłada ona konieczność oceny cen transferowych w stosunku do warunków rynkowych. Celem tej zasady jest równe traktowanie podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych pod względem podatkowym.

Zastosowanie arm`s lenght principle

W przypadku kontroli cen transferowych, organ podatkowy bada, czy podmiot spełnia zasadę ceny rynkowej. Test rynkowości przeprowadza się poprzez analizę cen transferowych w oparciu o jedną z metod ustalania cen transferowych:
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej albo
  • metoda ceny odprzedaży albo
  • metoda koszt plus albo
  • metoda zysku transakcyjnego netto albo
  • metoda podziału zysku
Poza badaniem cen z zastosowaniem jednej z powyższych metod często konieczne jest także przedstawienie analizy porównywalności (benchmark study). Analiza porównywalności to zestawienie cen zastosowanych między podmiotami powiązanymi z porównywalnymi danymi rynkowymi. Benchmark study przeprowadzić można, korzystając z danych wewnętrznych (podmiot kontrolowany z podmiotem trzecim) albo zewnętrznych (pomiędzy podmiotami trzecimi). Jeśli analiza porównywalności nie jest możliwa do przeprowadzenia ze względu na brak danych porównywalnych – ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia zastępczo analizy zgodności z rynkiem (opis zgodności).

Kompleksowe wsparcie w zakresie cen transferowych

Jeśli szukają Państwo wsparcia w opracowywaniu cen transferowych i przygotowywaniu związanej z nimi dokumentacji cen transferowych, zapraszam do kontaktu. Jestem doradcą prawnym i specjalizuję się w przygotowywaniu analiz porównywalności, dokumentacji lokalnej oraz grupowej dla spółek i firm z województw:
  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • lubuskiego,
  • wielkopolskiego,
  • dolnośląskiego.
Pomagam planować inwestycje w taki sposób, by ograniczyć ryzyko związane z cenami transferowymi, reprezentuję klientów w trakcie postępowań podatkowych związanych z cenami transferowymi, opracowuję analizy funkcji ryzyk i aktywów, Zapraszam do kontaktu.

Autor

Certyfikowany specjalista do spraw cen transferowych, prawnik i konsultant biznesowy z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w dziedzinie ekonomia i finanse. Aktywny uczestnik licznych konferencji finansowych, ekonomicznych i podatkowych. 

back to top Subskrybuj blog